Atbalsta personāls

Izglītības iestādes darbinieki rūpējas par izglītojamo veselību un drošību, par psiholoģisko un sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanu dažādu problēmsituāciju risināšanā.

Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu izglītības mērķus un dotu iespēju katram izglītojamam saņemt kvalitatīvu izglītību, izglītības iestādē ir izveidota atbalsta personāla sadarbības komanda. Izglītojamie un vecāki ir informēti par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu – informācija ir izvietota arī skolas mājas lapā.

Atbalsta komanda sastāv no sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, psihologa, logopēda, ārsta palīga, karjeras konsultanta un direktores vietnieces izglītības jomā.